درخشش یک حس مطبوع با رادیاتور کرمی آلمان

شرکت رهاورد نوین سازه

شرکت رهاورد نوین سازه با حضور جمعی از کارشناسان با تجربه فعال در زمینه صنایع وابسته به تأسیسات مکانیکی درسال 1384و با انگیزه تلاش برای ارتقاء کیفیت و بهره وری تأمین و تجهیز سیستمهای تهویه مطبوع و محصولات گرمایشی و سرمایشی در شهر اصفهان پایه گذاری شد و عرضه محصولات دارای بازدهی بالا و برخوردار از قابلیتهای کاهش مصرف سوخت و کیفیت بالا در کنار بهره مندی از تکنولوژی روز آمد در تأمین و پشتیبانی تجهیزات، همواره مد نظر بوده است. چرا که باور خدمت رسانی به جامعه وکشور سرافرازمان به عنوان اولویتی مهم در گرو برخورداری از نعمت الهی ارزشمند انرژی مشروط به مصرف آن با روشهای صحیح و با نگاه به نیاز آیندگان این مرز و بوم، به عنوان دیدگاه اصلی مدیران و کارکنان شرکت رهاورد نوین سازه همواره در سرلوحه قرار داشته است.در حال حاضر این مجموعه پس از سپری نمودن سالیان متمادی و با در نظر گرفتن اصلی ترین معیارهای بهره وری به عنوان عضوی از جامعه تأسیسات کشور، خود را مکلف به ثبات در حفظ شاخص های مورد انتظار مشتریان (همچون کیفیت و روزآمدی محصولات توأم با خدمات مطلوب، کارشناسی مناسب قبل و در حین گزینش کالا و تجهیزات ) و پیشگام استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می بیند تا ضمن جلب اعتماد مصرف کنندگان، همگان را به بهره برداری از سیستمها و تجهیزات روز جهان که قطعاً برخوردار از نوعی ارزش افزوده در ابعاد گوناگون می باشند، تشویق نماید.

گواهینامه ها